Reference

Softver inžinjering

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nabavka softverskih licenci i usluga implementacije i obuke za realizaciju II faze sistema za audit i zaštitu baza podataka u mreži JP EP BiH

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nadogradnja hidrološkog informacionog sistema na slivu rijeke Neretve

 

Ministarstvo sigurnosti, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Nabavka softvera  za upravljanje dokumentima 

 

BH Telecom d.d. Sarajevo                  
Nabavka Database Activity Monitoring  (DAM) rješenja

 

Agencija za vodno područje  rijeke Save
Informacioni hidrološki sistem monitoring sistema na vodnom području rijeke Save u FBiH- Tehničko održavanje sistema

 

JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. 
Nastavak modernizacije hidrološko-meteorološkog informacionog sistema na Gorici

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Nabavka, implementacija i uspostavljanje hidrološkog informacionog sistema za HE Vranduk, HE Ustikolina, HE Kruševo i MHE na Neretvici

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Nabavka hardversko softverskog rješenja i usluga implementacije za realizaciju sistema za unapređenje sigurnosti baza podataka u mreži JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Usluge nadogradnje software-a- generisanje QH krivih na hidrološkim stanicama sliva rijeke Neretve za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica

 

Agencija za vodno područje  rijeke Save 
Održavanje hidrološko-meteorološkog informacionog sistema na vodnom području sliva rijeke Save u FBiH (Une, Sane, Korane i Gline)

 

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.         
Nabavka softvera za arhiviranje podataka

 

Agencija za vodno područje  rijeke  Save     
Održavanje hidrološko-meteorološkog informacionog sistema na vodnom području sliva rijeke Save u FBiH (Une,Sane,Korane i Gline)

 

BH Telecom d.d. Sarajevo               
Proširenje sistema za monitoring IT infrastrukture

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine    
Nabavka Help desc bundle licenci te implementacija softverskog rješenja za upravljanje service deskom pravosudnog informacionog sistema