Reference

Hidrologija

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nadogradnja sistema za automatsko prikupljanje i obradu hidrometeoroloških podataka na slivu rijeke Neretve


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog mora, Mostar
Ugovor za održavanje hidroloških stanicaOTT na slivu Jadranskog mora


JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nabavka, ugradnja i uspostavljanje automatskih hidroloških stanica za HE Vranduk, HE Ustikolina, HE Kruševo i MHE na Neretvici


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo  
Automatski hidrološki monitoring sistema na području rijeke Save u FBiH


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
Automatska hidrološka stanica sa LED displayom


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
Održavanje sistema hidroloških stanica na vodnom području sliva rijeke Save u FBiH (Une,Sane,Korane i Gline)


JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.
Modernizacija mjerenja piezometara na HE Gorica


Adrija produkt d.o.o.
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama MHE Bistričak


JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nadogradnja sistema za automatsko prikupljanje i obradu hidrološko-meteoroloških podataka na slivu rijeke Neretve


Eskimo S2  
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama MHE HUM


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog mora, Mostar
Rekonstrukcija HS Gabela i HS Humac


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog mora, Mostar
Rekonstrukcija HS Stolac

Karadrvo d.o.o.                                
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama MHE Pogledala i MHE Grablje


Rose Wood d.o.o.  
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama(mHE Ružnovac, mHE Jelići) 

                         
Comprex d.o.o.                                 
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama (mHE Prusac, mHE Mošćan)


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog mora, Mostar
Rekonstrukcija MS Čuhovi i MS Jasenik


JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.
Monitoring podzemnih voda HET  Trebinje (HE Gorica)


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Monitoring otpadnih voda sarajevskog odlagališta Smiljevići


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
Rekonstrukcija hidrometeorološkog sistema (HS Klokot, HS Drvar)


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo 
Nabavka i isporuka Automatskog terenskog portabl uzorkivača za terenske uzorke vode


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Projektovanje, instaliranje i puštanje u rad hlornih stanica na HE Rama


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Projektovanje, instaliranje i puštanje u rad hlorne stanice, HE Peć Mlini


JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Dogradnja hidrometeorološkog sustava


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog mora, Mostar
Proširenje mreže hidroloških i meteoroloških stanica (Struge, Klobuk)


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Proširenje mreže hidroloških i meteoroloških stanica (Mostarsko blato, Krupa, Drina, Kovačev ponor)


JKP ''Komunalac'', Hadžići           
Sistem automatskog monitoringa kvaliteta podzemnih voda B-3, izvorište Hadžići


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
HM stanice na području slivova Korane, Gline, Vrbasa i Tinje


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
Unapređenje mreže hidroloških i meteoroloških stanica                               


JP Hidroelektrane na Trebišnjici d.d.
Sistem za automatsko prikupljanje hidroloških podataka


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Javno poduzeće Elektroprivreda HZHB Mostar Meteorološki sustav


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Dogradnja hidrološkog sustava


Ambasada Španije Sarajevo Agencija za međunarodnu saradnju            
Integralno upravljanje u slivu rijeke Neretve -Unapređenje postojeće infrastrukture


JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
HE Jablanica -Sistem za automatsko prikupljanje hidro-meteoroloških podataka


Ambasada Španije Sarajevo, Agencija za međunarodnu saradnju             
Razvoj sustava za meteorološko i hidrološko prognoziranje Faza I i Faza II


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Hidrološki sustav


JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. 
Instalacija mini seizmičke mreže


Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Seizmički monitoring ''Hidroelektrane na Drini – Višegrad'' – Oprema za registraciju jakih zemljotresa


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Sanacija seizmološke stanice na brani HE Rama


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Monitoring otpadnih voda sarajevskog odlagališta Smiljevići


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo        
Seizmički monitoring lokacije brane Crna Rijeka - Oprema za registraciju jakih
zemljotresa


Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog moraMostar   
Ugovor za održavanje hidroloških stanica na slivu Jadranskog mora


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Specijalističko održavanje hidrometeorološkog sustava


Agencija za vodno područje rijeke Save; Bijeljina

Održavanje automatskih mjernih stanica


Agencija za vodno područje rijeke Save; Sarajevo      
Održavanju automatskih hidro-meteroloških stanica na vodnom području sliva rijeke Save u FBiH (Une-Sane region)


JP Elektroprivrda HZHB d.d. Mostar 
Održavanje hidrološkog sustava sukladno standardima WMO